Sveriges, Norges og Finnlands beste menn, som blev nr.
1, 2 og 3 i 50-kilometeren under Vinteridrettsuken. Fra
venstre Utterström som gratuleres av Rustadstuen, mens
tredjemann, finnen Paananen, smiler lunt dertil.

Norgesmesterskapet 1930. Start for 100 meter 
frisvømning for damer ved Norgesmesterskapet 1930.
Nr. blev Edith Pettersen med tid 1.27.5, nr. 2 blev Aud
Olsen, 1.28.00, nr. 3 Ragnhild Larsen Hulth 1.36.3.
                                             
A. Paananen, Finnland, har en                      Adolf Søly. En av norges                            Albert Nordstad er en av våre
rekke lysende seire å se tilbake                    bedste landeveiscyklister der                       beste og djerveste hoppere, som
på fra de siste år. I Holmen-                        som ny A-rytter gjorde vældig                     alltid er blandt de aller første og
kollens 50 kilometerrenn truet                      furore ved at fuldføre det store                    mangen en gang også har været
han hele tiden vinneren og                            og krævende cykleridt Oslo-                       først. Nordstad var sist vinter
besatte slutteligen 3. plass.                           Stockholm paa ca. 700 km.                        trener i Stockholm, og svenskene
                                                                                                                                     var ualmindelig begeistret for
                                                                                                                                     hans virke, fordi han foruten sine
                                                                                                                                     fremragende praktiske ferdig-
                                                                                                                                     heter også var en fortreffelig
                                                                                                                                     teoretiker.
                   
Anders Storli fra Budal i Trønde-        Det kjente Vasalopp over 90 km blev             Armand Carlsen fikk "Egebergs
lagen er en av vårt lands beste             1931 vunnet av Anders Ström fra Mora,         Ærespris" for 1929; han satte som
langrennsløpere. Han har flere år         stedet hvor innkomsten finner sted. Løpet        bekjent verdensrekord i skøiteløp
vært suveren ved de 30 km og            var det 10. i rekken og det første som             over 10 000 meter i Davos med en
50 km langrenn som har vært              blev vunnet av Mora. Som man kanskje          tid av 17.17.4, dertil er han en av
holdt i Trøndelagen, og har vunnet       husker, var det samme vei Gustav Vasa          landets beste cyklister i baneritt og
en mengde førstepremier og                 i sin tid gikk, turen var bare da den                 han har også med hell plasert sig i
pokaler. Han har også med hell           omvendte av turen nu.                                     fremste rekke i våre landeveisritt.
deltatt i større renn sørpå, som
Holmenkoll- og hovedlandsrenn.
                     
Fra Nordstrand leverte i Nydals-         Paret Baby Rotter og Laszlo Szollas,             Frøken Randi Bakke og Christen 
rennet 1930 en helt fortreffelig             Ungarn, vant verdensmesterskapet i               Christensen er Norgesmestre i parløp 
prestasjon. Han hoppet sig                   parløp 1931 i "Sportpalast", Berlin,               såvel for 1930 som for 1929. De har 
nemlig fra 18. plass i langrennet            efter en overmåte hård og spennende            gitt en rekke opvisninger rundt 
til 1. premie i B-klassen. Ved               konkurranse.                                                omkring, men har ennu ikke hatt
siden herav fikk han "Damenes                                                                                anledning til å prøve sig i internasjonal
pokal" som rennets beste hopper.                                                                            konkurranse.
                     
Borgny Ulrichsen, Oslo, er en av dem         Ved landsrennet i Alvdal 1930               Carl Haave, Hamer, er en av landets 
man nærer store forventninger til i                besatte 3 brødre Enget de første            beste hoppere i "eldste klasse". 
fremtiden. Hun blev Norgesmester i             tre plasser i kombinert renn                   Fotografiet viser hans hopp ved siste
100 meters ryggsvømming ved                    klasse B, den ene, Martin Enget,            Holmenkollrenn 1929, hvor han blev
mesterskapsstevnet i Bergen 1928.             var rennets beste kombinerte                  nr. 2.
                                                                  løper og vant H.M. Kongens
                                                                  pokal. Stående til venstre Olaf 
                                                                  Enget og Ola Enget og sittende 
                                                                  P.O. Nilsgaard og Martin Enget,
                                                                  med kongepokalen.

Boy Charlton og Arne Borg, verdens to bedste lang-
distansesvømmere som besatte de første pladse under de 
Olympiske leke i Amsterdam med Borg som den første 
og likeledes de to første pladse i Paris 1924 med Charlton 
som den første. Svensken har nu verdensrekorden paa 
distancen idet han for 2 aar siden forbedret den rekord 
Charlton satte under olympiaden i Paris i 1924.

En vakker bukett kunstløpersker ses her på et brett. 
Lengst til høire Norges egen Sonja Henie, som vant 
Europamesterskapet samt det olympiske mesterskap. 
Nr. 1 fra venstre er Erna Andersen, Norge, nr. 3 Randi 
Gulliksen, Norge, nr. 4 1932-års Norgesmester Nanna 
Egedius. Nr. 6 er Edel Randem, Norgesmester 1930 og 
1931. Nr. 7 er Vivi-Ann Hulthén, Sverige. Nr. 8 Fritzie 
Burger, Østerrike, som blev nr. 2 i såvel Europamester-
skapet som i de olympiske skøiteløp og verdensmester-
skapet 1932.
                                       
Edith Pettersen, Oslo, er ganske                  Egil Torget, Oslo Kapsvømnings-                 Eric Adlers er Sveriges Olympia 
ung, men ikke desto mindre en                     klub, vår meget lovende frisvømmer,            svømmer av 1912-1920 og 
meget lovende svømmerske som                  som 5te juli 1929 satte ny norsk                   1924 og vant verdensmester- 
man setter store forhåbninger til                    rekord på 400 meter med 5.36.8.                skapet i stupning. Adlers var  
i fremtiden. Frøken Pettersen                                                                                          sommeren 1930 engagert som 
blev Norgesmester 1930 over                                                                                         trener for Oslo, og man til-  
50 som 100 meter frisvømning                                                                                        skriver ham en stor del av æren 
med en tid av henholdsvis 36.9                                                                                       for at våre svømmere har 
og 1.24.7, hvilket begge er ny                                                                                         opnådd helt internasjonale 
norsk rekord. Frøken Pettersen                                                                                      resultater i svømning.
blev også Norgesmester i 200 
m. frisvømning i Bergen med tid
3.15.2 som også er ny norsk 
rekord og likeledes over 400 m. 
frisvømning med tid 6.49.7.
                 
Erling Amundsen, Strømsgodset, er en          Fredrik og Michal Michelsen er         Naboersker. Det store, ja det største 
dristig og utmerket hopper ved våre              to gode skøiteløpere på Hamar,         ved de nu tilbakelagte Olympiske
store skirenn og har erobret en mengde         som nok kommer til å gjøre sig          Leke i Amsterdam er "Europas 
premier i "yngste klasse" og deltar nu i           gjeldende ved "alliansens skøite-        gjenreisning". Vi ser paa fotografiet 
kombinert skirenn. Fotografiet viser              løp" mellem byene Hamar,                 2 glade "europæiske" medaljører. 
hans hopp i siste Holmenkollrenn 1929,        Trondhjem og Kongsberg. Når          Tilhøire Hollands egen frk. Baron og 
hvor han blev nr. 33 i klasse B.                     men dertil har selveste Michal            tilvenstre Tysklands Hilde Schrader, 
                                                                    Staksrud som medlem i Hamar          de 2 bedste i 200 m. brystsvømning. 
                                                                    skøiteklubb vil man forstå, at             Frk. Schrader satte som bekjendt ny 
                                                                    Hamar påny kan glede sig over          verdensrekord.
                                                                    rekrutteringen.
               
Erling Lindbo, Trondhjems lovende         Gillis Grafström, Sverige, verdens              Gudrun Røstad er en av våre 
unge skøiteløper. Han vant 1. premie       beste kunstløper i tiden efter krigen.           beste kvinnelige svømmersker og 
ved årets åpningsløp på 500 meter          Flere ganger verdensmester og                   erobret i 1928 Kongepokalen og 
med en tid av 45.1. og på 1500 m.          olympisk mester.                                       dessuten vunnet flere Norges-
med en tid av 2.31.7. Han går sine                                                                           mesterskap.
løp med en typisk "Ballangrud stil".
               
Gregory Kuschin, Russland, er ganske         Henning Tønsberg, Kongsberg,         Haldor Amundsen, vor eminente 
ung, men ikke desto mindre en av de            fremragende og landskjendt              cyklerytter, indehar norsk rekord,
mest lovende skøiteløpere over de               storhopper i yngste klasse hvor         over 20 km. med en tid av 34.29. 
lengste distanser. Mange husker sikkert       han har vunnet en mengde store         Han er ogsaa en udmerket banerytter.
de spennende løp denne løper hadde           premier. Deltar nu i kombinert 
med Jacob Melnikoff.                                 renn.

Gutterenn i Hytlibakken holdtes søndag den 18. januar 
med en kolossal deltagelse av unge skihoppere i alle aldre. 
Det var flere av disse unge hoppere som leverte helt 
fremragende hopp på omkring 35 meter. På omstående 
billede vil man gjenkjenne flere av premievinnerne.

Gutterennet i Sarabråten samler hvert år en overmåte god 
deltagelse, og rekrutteringen i vår nasjonale sport ser ut til 
å bli ennu bedre enn tidligere år, da man nu arrangerer 
flere og flere slike store gutterenn over hele landet. 
Kronprins Olav fikk også sin første vunne premie i dette 
populære skirenn.
                     
Hans Kleppen er en av Norges beste         Helge Halvorsen har i lang tid              Harald Welde, "Freidig", Trondhjems 
hoppere og deltok i St. Moritz. I                været å regne med blandt våre             gode hopper sees her i et kraftig hopp 
1928 vant han "Damenes pokal" som         aller beste skiløpere. Ved                    i Holmenkollbakken. Welde var en av 
Holmenkollrennenes beste hopper.             Nydalsrennene 1930 slo han               landets beste hoppere i yngste klasse 
I konkurransen om "Damenes pokal"         helt igjennem, idet han i den                 inntil iår, hvor han er rykket op i 
ved Holmenkollrennet 1929 blev han         skarpe konkurranse vant                      kombinert klasse B hvor han dog 
nr. 2. Fikk "Damenes pokal" også              langrennet.                                          hevder sig like flott.
ved hovedlandsrennet.
                               
Herbrand Lofthus, en av våre                    J.A. Persson, Sverige, en av de                Johan Grøttumsbraaten deltok i 
sikreste og beste stilhoppere i                    mange utmerkede svenske                       Holmenkollrennet 1929 og plaserte
seniorklassen. Har erobret en                    lappiske skiløpere. Persson                      sig efter Rustadstuen i det korte 
mengde førstepremier i denne                   deltok for første gang i Holmen-                langrenn, men hoppet sig frem og 
klasse.                                                      kollen iår og opnådde premie i                 vant i sin klasse og fikk dermed sin 
                                                                såvel 50- som 17-kilometer-                    9. kongepokal. Billedet er fra 
                                                                rennene.                                                  Holmenkollrennet 1929.
           
Johan Støa har erobret vor høieste        John Mæhlum, "Fart", Vigja, er en          Johny Weissmuller, U.S.A.s store 
utmerkelse i idræt, nemlig Egebergs       glimrende hopper ved våre største          svømmefænomen vandt ved De 
pris for alsidig og fremragende idræt.     skirenn og deltok ved siste Holmen-       Olympiske Leke i Amsterdam 100 
Han er norsk mester i terrengløp og       kollrenn 1929 og plasserte sig som         meter frisvømning med en anvendt tid 
10 000 meter., men har feiret sine          nr. 4 i "eldste klasse" ved to                   av 58.6.
største triumfer som skiløper hvor          utmerkede hopp på 44 og 41 meter.
han specielt paa 50 km. har gjort 
sig gjældende blandt Norges første.
Han representerte nu Norge i  
Chamonix og St. Moritz 1928.
                   
Paret Joly-Brunet, det utmerkede               Karl Bull, Lyn, er Oslos beste-           Karl Hansen, Trondhjem, er trøndernes
franske par som har vunnet årets                mann i yngste klasse og har                 store navn blandt cyklisterne i lande-
Europamesterskap i parløp, og som           tillike med heder representert              veisridt og han har mange flotte seire at
også overlegent vant den samme                Norge i Göteborg. Bull vant 1.            se tilbake paa. Han deltok ogsaa som
gren av kunstløpet ved de olympiske          premie ved Oslos renn og er               Norges representant i de Olympiske 
vinterleker i Lake Placid. Det flotte            premiert ved en rekke større               Leke i Amsterdam. Han blev bedste 
par, som har et glimrende artistisk              renn rundt omkring i landet.                 nordmand i "Oslo-Stockholms"ridtet 
løp, er også favoritter i årets                                                                                1928.
verdensmesterskap, som avgjøres i 
Montreal.
                   
Knut Olsen, en av landets                       Kaare Busterud, den gode skiløper fra           Lars Lørdahl fra Eidsfoss er
populæreste svømmere. Han er              Vang på Hedmark, som vant første                 velkjent landet over for sine
5 ganger norsk mester og innehar            premie i det store landsrenn på                       glimrende prestasjoner i de store
norsk rekord på 50 og 100 meter           Lillehammer, "Lillehammerrennet 1932".         langrenn. Lørdahl vant i år blandt
i 1921 og 1927. Ved sitt ophold i           Busterud er en ypperlig kombinert løper.        annet 50 km.rennet i Drammen
syden vant han således det                      Han vant som bekjent 2. premie i siste           1929.
"Østolympiske mesterskap". Han            hovedlandsrenn på Hamar 1931, hvor 
representerte Norge ved de                    han kun blev slått av Ole Stenen, som 
olympiske leker 1928.                            fikk kongepokalen.
             
Lauritz Bergendahl, Norges største               M.P. Vangli, Åmot, var med i        Martti Lappalainen, Finnlands frem-
skikonge. Han er berømt fra sine mange       den norske patrulje som så             ragende langrennsløper, som deltok i
straalende seire i Holmenkollens 50 km.       overlegent vant såvel patrulje-        vinterolympiaden i Lake Placid, og 
hvor han var uovervindelig de aar han           løpet som lagkonkurranse i             besatte fjerdeplassen i det spesielle 
deltok. Han er en av vore populæreste         skytning. Vangli besatte dertil         18 km. langrenn.
skiløpere og har erobret en mængde             5. plass i 50-kilometeren, tross
præmier. Han deltar fremdelessom en           han hadde ledet racet over 20
av vore allerbedste i seniorklassen.               kilometer, med startnummer 
                                                                   35 kom han først til mål. Blev 
                                                                   nr. 4 klasse A, kombinert, ved 
                                                                   Norgesmesterskapet 1930 i
                                                                   Trondhjem.
                 
Melitta Brunner, den populære kunst-         Nils Kapstad. Ung og uforfærdet,       N.R. Østgaard, H.K.H. Kronprinsens
løperske fra Wien, som iår (1930)               i svømning og stup forbausende          adjutant, formann i Norge Skiforbund
deltar i verdensmesterskapet i New             præstationer. I 1927 erobret han        og viseformann i Det Internasjonale 
York som Sonja Henies konkurrent i           som 20 aaring kongepokal guld-        Skiforbund. Det er i første rekke
dameløpet og dertil (med Ludwig                medalje og Norgesmesterskap.          Østgaards fortjeneste at Norge fikk
Wrede som makker) i parløpet.                  International mesterskap 1928.           arrangementet av den store vinter-
                                                                                                                           idrettsuke 1930.
                           
Odd Stageberg overrasket alle              Ola Moon, Nordre Land, er en av                     Olav Lian, "Freidig", Trondhjems
ved å vinne Norgesmester-                   Norges beste kombinerte løpere som                 utmerkede kombinerte skiløper,
skapet i Trondhjem 1930. Da               har vunnet A-klassen i en rekke store                 er en av Trøndelagens beste og
han tillike er en utmerket                       landsrenn og er en like god langrenns-                sikreste skiløpere, som har 
hopper, inntraff det meget                     løper som fremragende stilhopper.                      hevdet sig i en rekke store renn.
sjeldne ved dette store renn,                 I Holmenkollrennet 1929 blev han nr.                 Han tilhører den store skiløper-
at en deltager i B-klassen vant              25 i kombinert skirenn og blev nr. 3 til                 familie Lian fra Frol ved 
den mest eftertraktede premie:              "damenes pokal" i hopprennet.                           Levanger i Nord-Trøndelag, og
Kongepokalen.                                                                                                              navn som Didrik, Alf og Olav
                                                                                                                                     Lian har god klang i norsk
                                                                                                                                     skisport.
                         
Olav Myrmæl er en av Trønde-              Ole B. Andersen har vært eldste                       Ole Hegge er en av Norges 
lagens beste og mest populære                klasses krafthopper i et par sesonger                største skiløpere paa de store
kombinerte skiløpere. Han har                og har blandt annet vunnet første                       langrends omraade. Han har
erobret en mengde premier og                premie i Holmenkollens eldste klasse                 levert mange fremragende løp i
er en av norsk skisports beste                1929. Blev nr. 1 ved hovedlandsrennet              Holmenkollens 50 km. lang-
navn.                                                     1929, eldste klasse.                                           rend. Han deltok for Norge i
                                                                                                                                     dette rend ved Vinterolympiaden
                                                                                                                                      i St. Moritz. Hegge er nord-
                                                                                                                                      lænding og er seig og energisk
                                                                                                                                      som faa.
                     
Ole Kolterud er en av Norges beste          Peder Belgum må vel betegnes            Otto Aasen, Rjukan, er en ypperlig
skiløpere og har endog vunnet                   som Oslos beste kombinerte               skiløper og har erobret kongepokal,
Kongepokalen i Holmenkollrennene.         løper, han deltok i 1929 som               damenes pokal og kombinert skiløp
Kolterud har i denne sesong vært              Norges representant ved de                ved sin deltagelse i hovedlandsrennene.
Skiforbundets utsending til                        store renn i Zakopane og er en             Han deltar nu i "eldste klasse" ved våre
instruksjonsrennene i Japan 1929.             av dem man venter sig mest av.            største skirenn. Omstående fotografi
                                                                                                                           er fra Holmenkollrennet 1929. Ved
                                                                                                                           hovedlandsrennet blev han nr. 4 i
                                                                                                                           eldste klasse.

Johan Grøttumsbraaten præsterte som bekjendt det 
enestaaende i de Olympiske lekes vinterstevne at erobre
Guldmedaljen i kombinert skirend og det ordinære 
langrend over 18 km.

Ormsunds seirende 8-årers utrigger lag med styrmann
som vant landskapproingen i Holtekilen 1929. Fra høire
på foto er følgende: Jensen, Gundersen, Eriksen, Andersen,
Bjørnstad (styrmann), Falch, Mehren, Dahl.
                     
Peder Wahl, Spikkestad, er en av våre           Ragna Kobbel er bare 16 år           Per Eric Hedlund blev regnet som
beste kombinerte skiløpere og en frem-          gammel, men har allerede                Sveriges bestemann ved årets 50 km.,
ragende hopper. Erobret bl.a. første               opnådd imponerende                      vel fordi han så overlegent vant 50 km.
premie i klasse B. i Solbergrennet og              resultater, såsom 100 m.                 ved de olympiske leke i St. Moritz i
første premie i klasse A. i Strøms-                  frisvømning 1.31.5 og 50 m.           fjor. Selv om Hedlund ikke vant denne-
godsets landsrenn 1929. Ved Holmen-           35.9.                                              gang var hans prestasjon som tredje-
kollrennet 1929 blev han nr. 2 i det                                                                      mann helt fremragende, bare 42 sek.
korte langrenn.                                                                                                    efter Rustadstuen i Holmenkollrennet
                                                                                                                          1929.
             
Ragnhild Larsen-Hulth, 4 konge-              Ragnvald Marthinsen er en av                Randi Bakke og Christen Christensen
pokaler, Sæthers vandrepokal,                 landets mest kjendte cyklister og            vant påny Norgesmesterskapet i parløp
Cloettas pokal (bykamp Oslo-Berlin),      har deltat som Norges repræsentant       ved mesterskapet som holdtes i Horten
15 norgesmesterskap, 8 kretsmester-       i Nordisk Mesterskap. Han er               1931. Paret viser nu mere fremgang i
skap, Broncemedalje (Nordisk                 kredsmester for Akershus 1928 og        sitt kunstløp, da der nu er mere fart
mesterskap 1920), K.K.S.s æres-           har mange flotte seire at se tilbake           over deres program. Det vilde være
medalje, Diplom Anvers 1920 (stup),       paa. Han blev desuten Norges-              ønskelig om disse kunde komme ut og
rekord 400 m. frisvøm.                            mester 1928 over 100 km. paa              delta i internasjonale konkurranser og
                                                               landevei.                                                derved bringe kunstløpsporten op til et
                                                                                                                            mere internasjonalt nivå.
                           
Reidar Gulbrandsen er en meget            Reidar Raaen, Trøndernes og Norges                  Rolf Gløersen, Elverum, vant
allsidig svømmer, og han kan se             fremragende cyklist. Han har en kollossal             damenes pokal i Vindheiarennet
tilbake på følgende resultater:                 præmiesamling gjennem de mange                       og var ved Holmenkollrennene
50 m. frisvømning 30.2, 100 m.             cykleridt han har deltat i, han har hele 8                også en av de hårdeste kon-
fri 1.12.6, 400 m. fri 6.09 og                 Norgesmesterskap og 4 Kongepokaler.               kurrenter til denne ettertraktede
1000 m. fri 17.00.2. Han vant               Han er desuten en dygtig skiløper.                        premie.
også havnesvømningen 1930.
                         
Rolf Ludvigsen er svømme-                   Roul Hellberg er Finlands ubestridte                   Rolf Lund, Norges bedste all-
treneren Adlers elev, og denne               bedste landeveiscyklist og indehar næsten          round svømmer. Lund er mange
unge man er kun 13 år, og man              alle Finlands rekorder paa landevei. Han            gange norsk mester og har inde-
nærer store forventninger til ham            blev nr. 2 i Nordiske Mesterskap 1927              hat flere rekorder. Han er blandt
i fremtiden, da han ved sine                    og i "Oslo-Stockholmsridtet" 1928. Han            vore fremste saavel i frisvømning
dristige sprang i stupeøvelsene                har ogsaa deltat her i "O.S.F."s Inter-                som rygsvømning.
har vist meget lovende anlegg.                nationale landeveisridt "Hadeland rundt",
Skal Norge endelig komme                    hvor han blev nr. 2. I de Olympiske
efter i denne vanskelige øvelse?              Lekes cykleridt blev han nr. 10.

Schweiz' lag i militærpatruljen blev under Vinteridrettsukens
patruljeløp nr. 4 med en tid av 2.38.23.6. I lagkonkurransen
i skytning opnådde kun den ene deltager å skyte 38, mens
derimot de to andre deltagere fikk bare "bommer", og 
således blev laget i skytningen sist av deltagerne.

Sonja Henie ses på billedet med en del av sin veldige
premiesamling, som hun har vunnet i de forskjellige 
konkurranser og under opvisninger. Foruten sine mange
verdens- og Norgesmesterskap vant hun også Europa-
mesterskapet i kunstløp i St. Moritz 1931. Frøken Henie
blev ved sin hjemkomst til Norge efter Europamester-
skapet hyldet ved en storstilet isfest, hvor alle våre beste
kunstløpere fra 9 år og opover deltok, i overvær av en
kolossal publikumstilslutning samt kongefamilien.
         
Vort lille frydefulde vidunder paa            Sigmund Ruud er en av vore mest               Storm Pedersen er en meget alsidig
skøiter, "Norge bedste ambassadør",      berømte storhoppere av de yngre               idrettsmann, men mest kjent for sin
som før hun endnu var fyldt 15 aar          aarganger. Han er en krafthopper av           ypperlige færdighet på ski. Han blev
erobret verdensmesterskapet i kunst-      rang og han har verdensrekord i skihop      ved Holmenkollrennet 1929 nr. 9 i
løp for 1927 og som iaar som en            med 72 meter, hoppet i Odnesbakken        klasse B - kombinert skirenn. Ved
overlegen nr. 1 erobret den olympiske    ved Fluberg i 1927. Han deltok for             hovedlandsrennet blev han nr. 7 i
guldmedalje og verdensmesterskapet      Norge i hoprend ved Vinterolympiaden       klasse B.
for 1928. Lille Sonja, som er alle            i St. Moritz.
nordmænds yndling, og som paa sit
triumftog la baade Berling og London
for sine staalskodde smaa føtter.

Ole Stenen og Johan Grøttumsbraaten har vinteren 1931
vunnet en mengde flotte seire. Ole Stenen har således
vunnet 50 km. rennet i Oberhof og Holmenkollen og fikk
dertil Holmenkollmedaljen for sine skiprestasjoner i den
nu tilbakelagte vintersesong. Grøttumsbraaten vant det
spesielle langrenn samt kombinert i Oberhof, likeledes
det kombinerte renn i Holmenkollen 1931 og dermed sin
10. kongepokal.

Nordre Lands dristigste hopper og vinner av damenes
pokal ved Norgesmesterskapet 1930 i Trondhjem.
Kolterud har allerede en rekke premier i kombinert renn
og hører til våre mest lovende løpere.
                                           
Sven Utterström, den første                          Sverre Kristoffersen har for-                          Take Aso, Japan, var sikkert
utlending som har opnådd 2                          bedret rekorden i 400 meter                          den mest populære deltager i
seire (til og med på rad) i                              fri-svømning ved stevne i Bergen                    norske skirenn denne vinter.
Holmenkollens 50-kilometer                         juli 1930. Kristoffersen hører til                      Japaneren leverte nemlig såvel
1929 og 1930. En glimrende                        den nye garde som skal bringe                        i Oslo, under vinteridrettsuken,
og alltid veltrenet skiløper,                            norsk svømmesport fremover.                        som i Trondhjem fremragende
som Sverige har all rett til å                                                                                                prestasjoner og beseiret såvel
være stolt av.                                                                                                                     en rekke nordmenn som
                                                                                                                                         utlendinger.
                               
Thorstein Stenbek, Kongsberg,                Tormod Normann er en av landets                    Veli Saarinen, en av Finnlands
er en av de skøiteløpere man                    bedste brystsvømmere gjennem en                    aller beste langrennsløpere,
nærer store forventninger til i                    aarrække. Han er Norgesmester 5                    seierrik i Norge, Sverige, Polen,
fremtiden da han ennu er ganske               gange fra 1923 til 1928 og Norsk                     Schweiz og Finnland i 4
ung juniorløper. Han deltok i                    rekordholder over 100, 200 og 400                  sesonger på rad. Han blev iår
verdensmesterskapsløpet i Oslo               meters brystsvømning. Rekorden paa                (1930) nr. 6 i Holmenkollens
og plasserte sig som nr. 3 foran                200 meter anerkjendes som den                        50 kilometer.
Thunberg på 5000 meter. Han                 bedste svømmerekord vi har her i
blev også uttatt til å represen-                   landet med tid 3.01.6.
tere Norge i landskampen i
Finnland.

Verdensmesterskapet i kunstløp foregikk som bekjent i
"Sportpalast", Berlin, 1931. Sonja Henie vant sitt femte
verdensmesterskap i kunstløp. På billedet ses fra venstre
Vivi Ann Hulten, Sverige, Maribel Vinson, U.S.A., Randi
Gulliksen og Nanna Egedius, Norge, Hilde Holovsky, 
Wien, Else Flebbe, Berlin, Edel Randem og Sonja Henie,
Norge, Fritzi Burger, Wien, samt Yvonne de Ligne, Belgia.

Vår kvinnelige svømmesport ser nu ut til å samle flere og
flere deltagere i konkurransene, og på omstående fotografi
har vi flere svømmersker som kommer til å hevde sig i 
store stevner.
                                       
William Karlsen vant ifjor det                       Willy Gervin (Danmark) er en                       Walter Bussmann fra Schweiz
skandinaviske mesterskap i 100                   av verdens beste baneryttere og                    er en av alpelandets mest
meter ryggsvømning, og hans                        blev nr. 3 i verdensmesterskapet                   lovende løpere, en av de man
prestasjoner iår viser at han                          i Zurich 1929, hvor vår egen                         venter vil være av "norsk"
ganske sikkert vil bringe sin                          banerytter Bernt Evensen blev                       første klasse om ikke så lenge.
norske rekord ytterligere ned.                       utslått. Ved Oslo Cykelkrets
                                                                   store åpningsstevne av den nye
                                                                   velodrom er det all sannsynlighet
                                                                   for at Norge også i fremtiden
                                                                   kan by de danske baneryttere
                                                                   hård konkurranse ved den nu
                                                                   innledede bykamp Kjøbenhavn-
                                                                   Oslo.

Lenvik Museum 2008
Dag Arild Larsen